Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau de Catalunya | Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals.

Què és?

 Consorci de la Administració Oberta de Catalunya

En aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Taluer d'anuncis

El tauler electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya conté els actes i les comunicacions que s’hagin de publicar en el tauler d’anuncis en virtut de norma jurídica o resolució judicial. El tauler electrònic conté, en particular, els documents emesos del perfil de contractant de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

L'hora oficial del tauler electrònic és la mateixa que la de la seu electrònica.


 

19-04-2018 16:46 Nota sobre una sol·licitud de vista i obtenció de còpia de l’expedient de la convocatòria de procés selectiu per proveir tres llocs de treball en règim de contractació laboral a l’Oficina Antifrau de Catalunya (Res OAC/ADM/556/2017)

En relació amb la convocatòria de procés selectiu per proveir tres llocs de treball en règim de contractació laboral a l’Oficina Antifrau de Catalunya (Resolució OAC/ADM/556/2017, de 6 d’octubre), s’ha rebut en aquesta Oficina una sol·licitud de vista i obtenció de còpia de l’expedient de la convocatòria formulada per part d’una persona aspirant que ha resultat exclosa en la llista definitiva de persones admeses i excloses pel que fa al Lloc 1, Tècnic/a intermedi d’anàlisi i investigacions (codi OAC023). Atès que aquesta sol·licitud pot afectar els drets i interessos de les persones que han presentat sol·licitud de participació en el procés selectiu pel que fa al Lloc 1, Tècnic/a intermedi d’anàlisi i investigacions (codi OAC023), tota vegada que les sol·licituds de participació contenen dades personals, es farà arribar amb la major brevetat i mitjançant correu electrònic dirigit a cada una de les persones esmentades, un emplaçament per tal que en el termini de deu dies hàbils puguin al·legar el que estimin convenient en relació amb la sol·licitud de vista i obtenció de còpia citada.

 


Transparència