Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau de Catalunya | Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals.

Què és?

 Consorci de la Administració Oberta de Catalunya

En aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Taluer d'anuncis

El tauler electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya conté els actes i les comunicacions que s’hagin de publicar en el tauler d’anuncis en virtut de norma jurídica o resolució judicial. El tauler electrònic conté, en particular, els documents emesos del perfil de contractant de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

L'hora oficial del tauler electrònic és la mateixa que la de la seu electrònica.


 

Contracte de subministrament d’equipament informàtic per a l’Oficina Antifrau de Catalunya

Expedient número: C_2017_0003_O

1- De conformitat amb el PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC PER A L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA  que diu en la la part Onzena,  “Mesa de contractació. Examen de la documentació acreditativa dels requisits de capacitat i solvència dels licitadors, obertura de les proposicions admeses”,

2- Es convoca a les empreses licitadores pel proper dilluns 30 d’octubre de 2017, a les 11:00 h. a la sala d’actes de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Carrer Ribes, 1-3 08013 de Barcelona a la FASE PÚBLICA, on es procedirà a l’obertura i lectura de les propostes valorables de forma automàtica (sobre B).

Documentació

13/10/2017 publicació al DOGC procés selectiu per proveir tres llocs de treball

RESOLUCIÓ OAC/ADM/556/2017, de 6 d'octubre, per la qual es convoca procés selectiu per proveir tres llocs de treball en règim de contractació laboral a l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Accés a la documentació

09/10/2017 Licitació contracte subministrament d'equips multifunció

Contracte de subministrament, mitjançant arrendament, d’equips multifunció (fotocopiadora, impressora i escàner) per a la seu de l’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA,  al Perfil del Contractant de l’Oficina Antifrau de Catalunya. (exp C_2017_0004_O)

Accés a la documentació

29/09/2017 convocatòria de cinc llocs de treball a l'Oficina Antifrau de Catalunya

RESOLUCIÓ OAC/ADM/537/2017, de 21 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la
provisió, pel sistema de lliure designació, de cinc llocs de treball a l'Oficina Antifrau de Catalunya
(convocatòria de provisió núm. OAC/F/001/2017).

 


Transparència