Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Categoria: Convenis i protocols
Número de Subcategories: 2
Subcategories:
folder_blue.png Vigents
Arxius: 0

En aquest espai trobareu la relació dels convenis subscrits per l’Oficina Antifrau de Catalunya vigents actualment.

PARTS OBJECTE VIGÈNCIA AFECTACIÓ ECONÒMICA
Oficina Antifrau de Catalunya; Fiscalia General de l’Estat Concretar la col·laboració en formació, suport tècnic, comunicació d’infraccions administratives i protecció de les persones denunciants
Des de 19 de juny de 2023 fins a 18 de juny de 2027
No
Oficina Antifrau de Catalunya; Fiscalia General de l’Estat Establir línies de col·laboració entre ambdues institucions
Des de 19 de juny de 2023 fins a 18 de juny de 2027
No
Oficina Antifrau de Catalunya; Universitat Pompeu Fabra Conveni marc de cooperació educativa entre la UPF o l'Oficina Antifrau de Catalunya per a la realització de pràctiques acadèmiques externes
Des de 18 de maig de 2023 fins a 17 de maig de 2027
No
Oficina Antifrau de Catalunya; Ajuntament de Barcelona Establiment d’una canal de comunicació permanent
Des de 21 de març de 2023 fins a 20 de març de 2027
No
Oficina Antifrau de Catalunya; Ajuntament de Terrassa Col·laboració amb la finalitat de treballar conjuntament en la implantació, consolidació i millora del sistema d’integritat institucional i elaboració del Pla d’Integritat municipal
Des de 22 de desembre de 2022 fins a 31 de desembre de 2025
No
Oficina Antifrau de Catalunya; Òrgan Intern de Control de la Fiscalia General de la República de Mèxic Col·laboració en matèria de prevenció i lluita contra la corrupció
3 anys (fins el 06/11/2025)
No
Oficina Antifrau de Catalunya; Òrgan Intern de Control de l'Institut Nacional Electoral de Mèxic Col·laboració en matèria de prevenció i lluita contra la corrupció
3 anys (fins el 06/11/2025)
No
Oficina Antifrau de Catalunya; Òrgan Intern de Control de l'Institut Nacional d'Estadística i Geografia de Méxic Col·laboració en matèria de prevenció i lluita contra la corrupció
3 anys (fins el 06/11/2025)
No
Oficina Antifrau de Catalunya; Diputació de Barcelona Regular la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i I'Oficina Antifrau de Catalunya per a la realització conjunta d'actuacions orientades a potenciar la transparència, l'accés a la informació publica, la integritat i el bon govern i ètica publiques, l'evitació dels conflictes d’interès i la lluita contra el frau i la corrupció
4 anys (fins el 07/11/2026)
No
Oficina Antifrau de Catalunya; Departament d'Economia i Hisenda Accés a la informació i a des dades disponibles a les eines de contractació pública electrònica de la Generalitat de Catalunya
4 anys (fins el 05/10/2026)
No
Oficina Antifrau de Catalunya; Autoritat Catalana de la Competència Marc relacional estable entre les dues institucions
4 anys (fins el 05/09/2026)
No
Oficina Antifrau de Catalunya; Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat de Castella-La Manxa; Universitat de Santiago de Compostela; i Universitat de Mòdena Reggio Emilia Establir un marc de relació estable amb la finalitat de treballar en projectes relacionats amb la integritat, la prevenció de la corrupció i el compliment normatiu
2 anys (fins el 31/08/2024, amb possibilitat de pròrroga)
No
Oficina Antifrau de Catalunya; Departament d’Acció Exterior i Govern Obert Establiment d’un marc relacional estable entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i Antifrau que permeti un treball conjunt en relació amb els conflictes d’interès
4 anys (fins el 22/09/25, amb possibilitat de pròrroga)
No
Oficina Antifrau de Catalunya; Universitat de Girona Conveni marc de cooperació educativa
4 anys (fins el 13/4/2025, amb possibilitat de pròrroga)
No
Oficina Antifrau de Catalunya; Comissió central de subministraments S’estableixen les bases i condicions mitjançant les quals l’Oficina Antifrau de Catalunya s'incorpora al Sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya 4 anys (fins el 10/12/2024, amb possibilitat de pròrroga) No
Oficina Antifrau de Catalunya; Consejo General del Notariado Conveni sobre l'accés d'Antifrau a les bases de dades BDTR i BPRP 4 anys (fins l'11/11/2024, amb possibilitat de pròrroga) No
Oficina Antifrau de Catalunya; Sindicatura de Comptes de Catalunya; Síndic de Greuges de Catalunya; Consell de l’Audiovisual de Catalunya Conveni sobre la contractació conjunta dels serveis de delegat de protecció de dades Vigència inicial fins el 31/12/2022. Prorrogat fins el 31/12/2024 Si
Oficina Antifrau de Catalunya; Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears Conveni marc entre l'Oficina Antifrau de Catalunya i l'Oficina de Prevenció i LLuita contra la corrupció a les illes Balears per tal d'establir un canal permanent de comunicació i col.laboració per a millorar l'eficàcia en el compliment dels objectius d'interès comú 4 anys (fins el 28/6/2022, amb possibilitat de pròrroga) No
Oficina Antifrau de Catalunya; Agencia Valenciana Antifrau

Col·laboració institucional

Acord de pròrroga del conveni marc

Addenda

4 anys (fins el 15/3/2026, pròrroga del conveni inicial) No
Oficina Antifrau de Catalunya; Procuradoria d’Investigacions Administratives de la República d’Argentina Conveni d’assistència i cooperació tècniques en temàtiques relaciones amb la ètica pública, la transparència i de lluita contra la corrupció Des de 11 de novembre de 2015, amb vigència indefinida No
Oficina Antifrau de Catalunya; Universitat Internacional de Catalunya Establiment de línies de col·laboració en activitats de formació, transferència de coneixement i recerca relacionades amb la prevenció i el control de la corrupció Des de 21 de juny de 2015, amb vigència indefinida No
Oficina Antifrau de Catalunya; Oficina Anticorrupció de la República Argentina Establiment de les bases per a la prestació de cooperació en àmbits vinculats amb l’ètica pública, transparència i polítiques preventives en matèria de corrupció Des de 31 de març de 2014, amb pròrroga tàcita anual No
Oficina Antifrau de Catalunya; Associació d’Arxivers Gestors de Documents de Catalunya Establiment d’un marc de col·laboració general entre en matèria de formació, transferència de coneixement i recerca relacionades amb la transparència, I'accés a la documentació i els sistemes de gestió documental Des de 13 de març de 2014, amb vigència indefinida No
Oficina Antifrau de Catalunya; Escola Superior de Protocol i Relacions institucionals Protocol per a la realització de pràctiques formatives Des de 13 de febrer de 2014 fins a 21 de juny de 2014, amb pròrroga tàcita indefinida No
Oficina Antifrau de Catalunya; Comissió Estatal per a la Prevenció de la Corrupció de l’Antiga República Iugoslava de Macedònia Col·laboració en matèria d’informació, intercanvi d’estudis i informes en matèria de prevenció de la corrupció Des de 18 d’octubre de 2013, amb vigència indefinida No
Oficina Antifrau de Catalunya; Agència Anticorrupció de Sèrbia Protocol de col·laboració en matèria d’intercanvi d’estudis i de d’informes de recerca en matèria de prevenció de la corrupció Des de 15 de març de 2013, amb vigència indefinida No
Oficina Antifrau de Catalunya; Servei Central de Prevenció de la Corrupció de la República Francesa Protocol de col·laboració per a l’intercanvi de materials, en l’organització de jornades conjuntes i de campanyes de sensibilització en matèria de lluita contra la corrupció Des de 14 de setembre de 2012, amb vigència indefinida No
Oficina Antifrau de Catalunya; Sindicatura de Comptes Conveni de col·laboració entre la Sindicatura de Comptes de Catalunya i l’Oficina Antifrau de Catalunya Des de 6 de setembre de 2012, amb vigència indefinida No
Oficina Antifrau de Catalunya; Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya Establiment de línies de col·laboració general en matèria de prevenció de la corrupció, assessorament, cooperació i impuls d’accions per a preservar la transparència i la integritat i foment de les bones pràctiques Des de 27 de juliol de 2012, amb vigència indefinida No
Oficina Antifrau de Catalunya; Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE) i la Red Española del Pacto mundial de las Naciones Unidas Per a la promoció de l’adhesió del sector privat a la iniciativa de Nacions Unides Global Compact Signat el 22 de maig de 2012 No
Oficina Antifrau de Catalunya; Deganat autonòmic del Col·legi de Registradors de la Propietat, mercantils i de béns mobles Línies de col·laboració per a l’accés remot a les dades dels Registres, entre d’altres Des de 14 de febrer de 2012, amb vigència indefinida No
Oficina Antifrau de Catalunya; Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya (CSITAL) Intercanvi d’informació i experiències i promoció conjunta d’accions tendents a l’estudi, discussió, investigació i formació en l’àmbit de la prevenció i control de la corrupció al món local Des de 1 de febrer de 2012, amb vigència indefinida No
Oficina Antifrau de Catalunya; Fiscalia Superior de Catalunya Fixació de les línies de col·laboració pel trasllat de denúncies i intercanvi d’informació Des de 15 de desembre de 2010, amb vigència indefinida No

 

folder_blue.png No vigents
Arxius: 0

En aquest espai trobareu la relació dels convenis subscrits per l’Oficina Antifrau de Catalunya no vigents actualment.

PARTS OBJECTE VIGÈNCIA AFECTACIÓ ECONÒMICA
Oficina Antifrau de Catalunya; Universitat de Girona; un alumne Conveni de cooperació educativa entre l'Oficina Antifrau de Catalunya, un estudiant i la Universitat de Girona per a la realització de pràctiques acadèmiques externes
Des de 29 d'abril de 2024 fins a 31 de maig de 2024
No
Oficina Antifrau de Catalunya; Universitat Pompeu Fabra; un alumne Conveni de cooperació educativa entre l'Oficina Antifrau de Catalunya, un estudiant i la Universitat Pompeu Fabra per a la realització de pràctiques acadèmiques externes
Des de 29 d'abril de 2024 fins a 31 de maig de 2024
No
Oficina Antifrau de Catalunya; Tribunal Català de Contractes del Sector Públic Conveni interadministratiu de col.laboració entre l'Oficina Antifrau i el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 4 anys (fins el 16/1/2024, amb possibilitat de pròrroga) Si
Oficina Antifrau de Catalunya; Associació Catalana de Municipis i Comarques Impuls a l’elaboració de plans d’integritat en els consells comarcals
Des de 27 de juny de 2022 fins al segon semestre de 2023
No
Oficina Antifrau de Catalunya; Universitat Pompeu Fabra; un alumne Realització de pràctiques acadèmiques externes
Des de 29 de maig de 2023 fins a 23 de juny de 2023
No
Oficina Antifrau de Catalunya; Fiscalía General del Estado Conveni marc de col·laboració De 25 de juliol de 2018, amb vigència indefinida SIGNATURA DE NOU CONVENI EL 19 DE JUNY DE 2023 No
Oficina Antifrau de Catalunya; Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Col·laboració institucional: articulació de mecanismes perquè l’Oficina Antifrau de Catalunya, trameti les dades i els documents dels contractes adjudicats al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya 1 any (fins el 7/5/2023, pròrroga del conveni inicial) No
Oficina Antifrau de Catalunya; Universitat de Girona; un alumne Realització de pràctiques acadèmiques externes Des de 15 de maig de 2023 fins a 9 de juny de 2023 No
Oficina Antifrau de Catalunya; Associació Catalana de Municipis Impuls a l’elaboració de plans d’integritat en l’àmbit local Des de 25 de gener de 2021 fins a 25 de febrer de 2023 No
Oficina Antifrau de Catalunya; Associació Catalana de Municipis i Comarques Conveni de col.laboració entre l’Oficina Antifrau de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 4 anys (fins el 25/2/2023, amb possibilitat de pròrroga) No
Oficina Antifrau de Catalunya; Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda Us del Tramitador electrònic d’expedients de contractació (TEEC) Des de 25 de setembre de 2018 fins a 24 de setembre de 2022 Si
Oficina Antifrau de Catalunya; un alumne; Universitat Pompeu Fabra Realització de pràctiques acadèmiques externes
Des de 4 d'abril de 2022 fins a 30 de juliol de 2022
No
Oficina Antifrau de Catalunya; un alumne; Universitat de Girona Realització de pràctiques acadèmiques externes
Des de 20 d'abril de 2022 fins a 10 de juny de 2022
No
Oficina Antifrau de Catalunya; Universitat Autònoma de Barcelona; Universidad de Castilla la Mancha; Universidad de Vigo

Establir un marc de relació estable amb la finalitat de treballar en projectes relacionats amb la integritat, la prevenció de la corrupció i el compliment normatiu

Annex

Des de 6 de març de 2020 fins a 6 de març de 2022
No
Oficina Antifrau de Catalunya; Consell General del Poder Judicial (CGPJ) Conveni de col·laboració entre el CGPJ i Antifrau en matèria de formació i investigació Des de 18 de desembre de 2019 fins a 18 de desembre de 2021 No
Oficina Antifrau de Catalunya; Ajuntament de Mollet del Vallès
Prova pilot del canal d’assessorament ètic Des de 22 de setembre de 2021 fins a 30 d'octubre de 2021 No
Oficina Antifrau de Catalunya; Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona
Prova pilot del canal d’assessorament ètic Des de 3 de juny de 2021 fins a 30 d'octubre de 2021 No
Oficina Antifrau de Catalunya; Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Prova pilot del canal d’assessorament ètic Des de 2 de juny de 2021 fins a 30 d'octubre de 2021 No
Oficina Antifrau de Catalunya; Ajuntament de Gavà
Prova pilot del canal d’assessorament ètic Des de 27 de maig de 2021 fins a 15 d'octubre de 2021 No
Oficina Antifrau de Catalunya; Ajuntament de Barcelona Establiment de línies de col·laboració que permetin assolir objectius d'interès comú Des de 18 de setembre de 2017 fins a 17 de setembre de 2021 No
Oficina Antifrau de Catalunya; un alumne; Universitat Pompeu Fabra Realització de pràctiques acadèmiques externes
Correcció d'errades al conveni de realització de pràctiques acadèmiques externes
Des de 1 de juliol de 2021 fins a 31 de juliol de 2021
No
Oficina Antifrau de Catalunya; un alumne; Universitat Pompeu Fabra Realització de pràctiques acadèmiques externes
Des de 19 d'abril de 2021 fins a 30 de juliol de 2021
No
Oficina Antifrau de Catalunya; Fundació Autònoma Solidària
Prova pilot del canal d’assessorament ètic Des de 3 de juny de 2021 fins a 30 de juny de 2021 No
Oficina Antifrau de Catalunya; Ajuntament de Terrassa
Prova pilot del canal d’assessorament ètic Des de 2 de juny de 2021 fins a 30 de juny de 2021 No
Oficina Antifrau de Catalunya; Universitat de Girona; una alumna Realització de pràctiques acadèmiques externes
Diligència al conveni de realització de pràctiques
Des de 4 de maig de 2021 fins a 28 de juny de 2021
No
Oficina Antifrau de Catalunya; Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya Establiment de les condicions de participació per part de l’Oficina Antifrau de Catalunya en el Sistema Central d'Adquisicions de Béns i Serveis de la Generalitat de Catalunya Des de 9 de febrer de 2017 fins a 9 de febrer de 2018, prorrogable anualment PÈRDUA DE VIGÈNCIA EXERCICI 2020 No
Oficina Antifrau de Catalunya; Sindicatura de Comptes de Catalunya; Síndic de Greuges de Catalunya; Consell de l’Audiovisual de Catalunya Conveni sobre la contractació conjunta dels serveis de delegat de protecció de dades Des de 5 d'octubre de 2018 amb vigència d'un any, prorrogat per un any addicional PÈRDUA DE VIGÈNCIA EXERCICI 2020 Si
Oficina Antifrau de Catalunya; Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada Establiment de línies de col·laboració en activitats de formació i recerca relacionades amb la prevenció i el control de la corrupció Des de 10 desembre de 2015, afectat per la Llei 40/2015 d'1 d'octubre PÈRDUA DE VIGÈNCIA EXERCICI 2020 No
Oficina Antifrau de Catalunya; Universitat Pompeu Fabra Realització de pràctiques acadèmiques externes Des de 30 de juny de 2014, afectat per la Llei 40/2015 d'1 d'octubre PÈRDUA DE VIGÈNCIA EXERCICI 2020 No
Oficina Antifrau de Catalunya; Ajuntament de Barcelona Desenvolupament d’un procés de sensibilització en el foment de la integritat i la gestió dels riscos de corrupció a l’Ajuntament Des de 28 d’abril de 2014 fins a 28 d’abril de 2018, afectat per la Llei 40/2015 d'1 d'octubre PÈRDUA DE VIGÈNCIA EXERCICI 2020 No
Oficina Antifrau de Catalunya; Diputació de Barcelona Identificació i fixació de línies de col·laboració de mutu interès Des de 9 d’abril de 2014, afectat per la Llei 40/2015 d'1 d'octubre PÈRDUA DE VIGÈNCIA EXERCICI 2020 No
Oficina Antifrau de Catalunya; Universitat de Barcelona Establiment de línies de col·laboració en activitats de formació, transferència, de coneixement i recerca relacionades amb la prevenció i el control de la corrupció Des de 28 de novembre de 2011, afectat per la Llei 40/2015 d'1 d'octubre PÈRDUA DE VIGÈNCIA EXERCICI 2020 No
Oficina Antifrau de Catalunya; Institut Nacional d’Administració Pública (INAP) Fixació d’un marc de col·laboració en l’àmbit de la formació del personal al servei del sector públic Des de 2 de juliol de 2010, afectat per la Llei 40/2015 d'1 d'octubre PÈRDUA DE VIGÈNCIA EXERCICI 2020 No
Oficina Antifrau de Catalunya; Universitat Pompeu Fabra Establiment de línies de col·laboració en activitats de formació i recerca relaciones amb la prevenció i el control de la corrupció Des de 21 de gener de 2010, afectat per la Llei 40/2015 d'1 d'octubre PÈRDUA DE VIGÈNCIA EXERCICI 2020 No
Oficina Antifrau de Catalunya; Associació Catalana de Municipis i Comarques Conveni de col·laboració entre I'Associació Catalana de Municipis i Comarques i I'Oficina Antifrau de Catalunya per impulsar I'elaboració de plans d'integritat en I'àmbit local Un any PÈRDUA DE VIGÈNCIA EXERCICI 2020 No
Oficina Antifrau de Catalunya; Associació d'arxivers-Gestors de documents de Catalunya Definir el marc de col.laboració per elaborar una publicació electrònica sobre la destrucció de documents i les dades produïdes per les administracions públiques Des de 25 de juny de 2019 fins a 31 de desembre de 2019
Oficina Antifrau de Catalunya; Fundació Bancària La Caixa Marc de col.laboració per a l’organització del II Cicle de cinema sobre “Corrupció de pel·lícula”. Palau Macaya Des de 15 de novembre de 2019 fins a 29 de novembre 2019 No
Oficina Antifrau de Catalunya; Consell General del Poder Judicial (CGPJ) Conveni marc de col·laboració en aquelles activitats dins l’àmbit d’actuació respectiu, reunions periòdiques, iniciatives i activitats comunes de seminaris en l’àmbit investigador i formatiu” Des de 26 de juliol de 2013 fins a desembre de 2019, substituït pel conveni vigent entre les parts No
Oficina Antifrau de Catalunya; Departament de Justícia Conveni amb el Departament de Justícia per la cessió de material informàtic per a pràctiques formatives en els centres penitenciaris Des de 21 de desembre de 2018 fins al lliurament de tot el maquinari No
Oficina Antifrau de Catalunya; Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) Elaboració del baròmetre sobre la corrupció 2018 Des de 17 de juliol fins a 31 de desembre de 2018 No
Oficina Antifrau de Catalunya; Universitat Autònoma de Barcelona Contracte de recerca i desenvolupament amb la Universitat Autònoma de Barcelona Des de 27 de desembre de 2017 fins a l'abonament del preu. Es mantenen algunes obligacions relatives a propietat intel·lectual
Oficina Antifrau de Catalunya; Oficina Europea de Lluita contra el Frau –Programa HERCULES Acord per a la implementació del projecte la gestió dels conflictes d’interès per a la prevenció del frau i de la corrupció a la Unió Europea Des de 12 de desembre de 2016 fins a febrer de 2018
Oficina Antifrau de Catalunya; Fundació Bancària La Caixa Marc de col.laboració per organitzar el Cicle de cinema sobre obediència, ètica i poder en el Palau Macaya Del 1 al 16 de febrer de 2018 No
Oficina Antifrau de Catalunya; Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona-Centre Ernest Lluch Col·laboració en l’organització del curs d’estiu sobre alertadors de la corrupció Des de 30 de maig de 2017 fins a 31 de desembre de 2017
Oficina Antifrau de Catalunya; Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona Realització de pràctiques tutelades en el marc del "Màster Universitari en Advocacia" (UPF-ICAB-IDEC) Des de 13 de juny de 2016 fins a 13 de novembre de 2016 NO
Oficina Antifrau de Catalunya; Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) Elaboració del baròmetre sobre la corrupció a Catalunya. Any 2016 Des de 6 de maig de 2016 fins a 31 de desembre de 2016
Oficina Antifrau de Catalunya; Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona-Centre Ernest Lluch Col·laboració en l'organització del curs d’estiu Des de 2 de juny de 2015 fins a compliment dels compromisos adquirits
Oficina Antifrau de Catalunya; Consorci per a la Normalització Lingüística Conveni de col·laboració per a l’autonomia lingüística i promoció de l’ús social del català Des de 10 de setembre de 2010 fins a 9 de setembre de 2011 NO
Oficina Antifrau de Catalunya; Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) Elaboració del baròmetre contra la corrupció a Catalunya. Any 2014 Des de 25 de setembre de 2014 fins a 31 de desembre de 2014
Oficina Antifrau de Catalunya; Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona –Centre Ernest Lluch Col·laboració en l’organització del curs d’estiu Des de 23 d'abril de 2014 fins a compliment dels compromisos adquirits
Oficina Antifrau de Catalunya; Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona-Centre Ernest Lluch Col·laboració en l’organització del curs d’estiu Des de 9 de maig de 2013 fins a compliment dels compromisos adquirits  
Oficina Antifrau de Catalunya; Direcció per a la Iniciativa Anticorrupció de Montenegro Protocol de col·laboració per a l’intercanvi de bones pràctiques i de materials en matèria de prevenció i de lluita contra la corrupció Des de 21 de novembre de 2012 fins a 1 de gener de 2016 No
Oficina Antifrau de Catalunya; Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) Elaboració del baròmetre sobre la corrupció a Catalunya. Any 2012 Des de 26 de setembre de 2012 fins a 31 de desembre de 2012
Oficina Antifrau de Catalunya; Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) Elaboració del baròmetre sobre la corrupció a Catalunya. Any 2009. Des de 22 de desembre de 2009 fins a 21 de desembre de 2010

 


Transparència