Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Comissió Assessora en Ètica

L'Oficina Antifrau de Catalunya crea la Comissió Assessora en Ètica, la qual es configura com un òrgan assessor dedicat a fixar criteris comuns en matèria d’interpretació dels valors, els principis i les obligacions establerts en aquest Codi.

Funcions

 1. Promoure la difusió del Codi i la seva interiorització per part de les persones que en són destinatàries.
 2. Resoldre les consultes i els dilemes ètics que puguin plantejar les persones subjectes al Codi en nom i interès propi, mitjançant l’emissió d’informes, opinions, propostes o recomanacions.
 3. Resoldre els dubtes que es puguin plantejar en relació amb la interpretació del contingut del Codi, mitjançant l’emissió de notes interpretatives.
 4. Proposar el pla biennal de formació del personal al servei de l’Oficina en matèria d’ètica i integritat pública, així com impulsar les activitats corresponents, i fer-ne el seguiment i l’avaluació.
 5. Promoure campanyes informatives que donin a conèixer a la ciutadania el conjunt de principis que vinculen les actuacions de l’Oficina Antifrau.
 6. Elaborar informes periòdics de seguiment de l’aplicació del Codi.
 7. Proposar, si escau, en qualsevol moment, les modificacions del Codi que siguin necessàries per a la seva millora i adaptació.
 8. Difondre la seva activitat mitjançant un espai web inserit al portal de la transparència de l’Oficina.
 9. Mantenir contactes, si escau, amb d’altres institucions d’anàloga naturalesa amb la finalitat de compartir coneixements i experiències.

Composició

La Comissió es compon de tres membres:

 • Un expert/a extern, de reconegut prestigi en ètica pública i de les organitzacions.
 • Un treballador/a de l’Oficina Antifrau de Catalunya que no ocupi un lloc de treball de direcció, cap d’àrea o equivalent.
 • Un treballador/a de l’Oficina Antifrau de Catalunya que ocupi un lloc de treball de direcció, cap d’àrea o equivalent.

Designació

L’expert/a de reconegut prestigi és nomenat per la Direcció de l’Oficina Antifrau de Catalunya a proposta de la Comissió Assessora en Ètica.

La designació dels membres de la Comissió entre les persones al servei de l’Oficina, la fa el/la Director/a de l’Oficina d’acord amb el resultat d’una votació en què participi el conjunt de personal de l’Oficina.

El mandat dels membres de la Comissió és de tres anys, no renovables, a comptar a partir del dia següent al nomenament.

La composició de la Comissió s’ha de renovar anualment per terços, de manera que cada any se n’esculli un nou membre.

Membres

Jorge F. Malem, catedràtic de Filosofia del Dret

Lourdes Parramon, cap de Relacions Institucionals, Visibilitat i Participació de l'Oficina Antifrau de Catalunya

Lara Baena, consultora de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Contacte

comissioetica@antifrau.cat


Transparència