Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Resolucions judicials

D’acord amb el mandat contingut a l’art. 10.1 h) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, en aquesta secció podeu consultar resolucions judicials que puguin tenir rellevància pública i resolucions judicials definitives que afectin les persones obligades al compliment de la Llei esmentada per raó de l’exercici de les funcions i responsabilitats que els atribueix, això en relació amb actes dictats per aquesta Oficina.

Categoria: Resolucions judicials
Seleccionar tots
Arxius:
pdf.pngSentència dictada el 26.03.2021 per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC Data 26-11-2021 09:51:55

Sentència dictada el 26.03.2021 per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC en el recurs contenciós administratiu núm. 13/2019. Desestima el recurs contenciós administratiu interposat per l’Oficina contra la Resolució 327/2018, de 15 de novembre, de la Comissió de Garantia i del Dret d’Accés a la Informació pública (GAIP) en què la Comissió estimava la Reclamació 257/2018 i declarava el dret de la persona reclamant a la vista i còpia d’un expedient d’investigació seguit per l’Oficina Antifrau, sens perjudici de protegir les persones físiques que hi constaven citades; la Sentència incideix que la preservació de la identitat del denunciant és una precaució essencial per garantir el funcionament eficaç de les iniciatives anticorrupció. Sentència ferma.

pdf.pngSentència dictada l’11.11.19 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Data 26-11-2020 10:05:50

Sentència dictada l’11.11.19 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs de suplicació presentat contra la Sentència de 04.01.19, del Jutjat Social 25 de Barcelona.

pdf.pngSentència dictada el 16.07.2019 per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC Data 31-10-2019 15:01:30

Sentència dictada el 16.07.2019 per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC. Desestima el recurs d’apel·lació interposat contra una Sentència dictada el 23.05.2018 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, amb imposició de costes a la part apel·lant. Procediment de revisió d’ofici instruït i resolt per l’Oficina Antifrau de Catalunya. Còmput a efectes de triennis de períodes de prestació de serveis en societats mercantils amb participació pública. Sentència ferma.

pdf.pngSentència del Jutjat Social núm. 25 de Barcelona de 04.01.2019 Data 19-11-2019 17:44:45

Sentència dictada el 04.01.2019 pel Jutjat Social núm. 25 de Barcelona en un procediment per acomiadament seguit contra l’Oficina Antifrau de Catalunya. Sol·licitud de reconeixement d’excedència forçosa presentada extemporàniament per qui no va accedir al lloc de treball com a conseqüència d’un procediment sotmès als principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Desestimació de la demanda. Sentència confirmada pel TSJC.

pdf.pngSentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona de 23.5.2018 Data 31-10-2019 15:01:56

Sentència dictada el 23.05.2018 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu interposat contra la resolució de l’Oficina Antifrau de Catalunya dictada en un procediment de revisió d’ofici d’actes nuls de ple dret.  Nul·litat d’una resolució de l’Oficina que reconeixia determinats serveis previs a un funcionari públic de carrera en contra d’una resolució administrativa anterior confirmada judicialment. Es desestima el recurs interposat amb imposició de costes a la part actora. Sentència confirmada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sentència núm. 447/2019, de 16 de juliol, de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, dictada en recurs d’apel·lació núm. 300/2018).

pdf.pngSentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, de 07.04.2016 Data 26-02-2019 16:21:47

Impugnació d’una resolució de l’OAC mitjançant la qual es comunicava el resultat de determinades actuacions d’investigació. Actuació no susceptible d’impugnació. Declaració d’inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu interposat.


Transparència