Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Sobre la Seu

La seu electrònica de l'Oficina Antifrau de Catalunya és l’adreça electrònica disponible per a la ciutadania mitjançant xarxes de comunicació, la titularitat de la qual correspon a l'Oficina, i que ha de permetre accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics de l'Oficina. La gestió i l’administració de la seu electrònica corresponen a l'Oficina, que és responsable, en l’àmbit de les seves competències, de la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació, dels tràmits i dels serveis que es troben a la seu electrònica.

L'adreça de la seu electrònica és: https://seuelectronica.antifrau.cat

La seu electrònica de l'Oficina Antifrau de Catalunya es va crear mitjançant Resolució de 6 de juny de 2017, en ús de les funcions que atribueix a la Direcció de l’Oficina l’article 6 a) i d) de les Normes d’Actuació i de Règim Interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya, aprovades per la Comissió d’Afers Institucionals el dia 25 de novembre de 2009, i també, quant al registre electrònic integrat en el registre general, d’acord amb la disposició addicional quarta de les Normes esmentades. Aquesta iniciativa es produeix també en compliment de les Directrius de Treball presentades pel director de l'Oficina davant del Parlament de Catalunya el 14 de desembre de 2016. 

Resolució OAC/DIR/337/2017, de 6 de juny, de la seu electrònica de l'Oficina Antifrau de Catalunya


Transparència