Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau de Catalunya | Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals.

Què és?

 Consorci de la Administració Oberta de Catalunya

En aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Protecció de dades

En els formularis que faciliten la tramitació en aquesta seu electrònica se sol·liciten dades de caràcter personal a les persones usuàries de la seu únicament als efectes de poder fer la tramitació corresponent.

L’Oficina Antifrau de Catalunya garanteix la confidencialitat de les dades personals que se li facilitin mitjançant l’establiment de les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de l’LOPD.

Les dades que requereixi l’Oficina seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin, d’acord amb les funcions que atribueix a l’Oficina la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Les dades facilitades s’integren en els fitxers corresponents de l’Oficina, d’acord amb la normativa vigent.

Resolucions vigents de l’Oficina Antifrau de Catalunya per les quals es creen o modifiquen fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats per l’Oficina Antifrau de Catalunya:

Resolució de 27.10.2011, per la qual es resol la creació de fitxers de dades de caràcter personal gestionats per l’Oficina Antifrau de Catalunya

Resolució de 22.05.2012, per la qual es modifiquen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats per l’Oficina Antifrau de Catalunya   

Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (drets ARCO)

Les persones afectades poden exercir els drets ARCO. Atès que es tracta de drets personalíssims, en general només els pot exercir la persona afectada, o el seu representant legal quan la persona afectada ha estat declarada incapaç per exercir els seus drets o quan és menor de catorze anys. Es pot actuar mitjançant representant en els termes de la normativa general sobre procediment administratiu comú.

Disposeu de més informació en aquest mateixa seu, a tràmits associats a l’LOPD i a cadascun dels formularis.

 


Transparència