Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau de Catalunya | Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals.

Què és?

 Consorci de la Administració Oberta de Catalunya

En aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Plantilla

La plantilla de personal és formada per les places que figuren dotades en els pressupostos. Inclou els llocs reservats a personal funcionari i també els llocs ocupats per personal eventual i laboral.

DENOMINACIÓ DEL LLOC EFECTIUS
DIRECCIÓ  
Director 1
Director adjunt 1
GABINET DE DIRECCIÓ   
Responsable del Gabinet
Tècnic/ques 3
Secretari/ària del/de la director/a 1
Conductor/a i auxiliar de suport 1
Administratiu/va 1
Auxiliars administratius/ves 3
ÀREA D'ADMINISTRACIÓ RECURSOS HUMANS I PRESSUPOST   
Cap d'àrea 1
Cap d'unitat 1
Tècnic/a 1
Administratiu/va 1
ÀREA DE RELACIONS INSTITUCIONALS, VISIBILITAT I PARTICIPACIÓ  
Cap d'àrea 1
Tècnic/a 1
DIRECCIÓ DE PREVENCIÓ  
Director funcional 1
Cap d'àrea de Formació 1
Cap d'àrea de Legislació i Assumptes jurídics 1
Tècnic/ques
DIRECCIÓ D'INVESTIGACIONS  
Director funcional 1
Cap d'àrea de Parlament Govern i Adm. de la Generalitat 1
Cap d'àrea d'Ens locals 1
Tècnic/ques 7
Administratiu/va 1
DIRECCIÓ D'ANÀLISI  
Director funcional  
Cap d'àrea d'Anàlisi Particularitzat de la Despesa Pública 1
Tècnics/ques 5
Auxiliar administratiu/va 1
TOTAL 47

 

 


Transparència