Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Codi ètic

En aquesta secció trobareu el text del Codi ètic i de conducta del personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Aquest text és el resultat de la reflexió col·lectiva duta a terme en el si de la pròpia institució i articulat mitjançant un procés participatiu. També pren el testimoni del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Oficina Antifrau inicialment concebut per donar compliment al mandat de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Ara s’ha optat per un únic text aplicable a totes les persones que presten serveis a l’Oficina, sense distinció entre col·lectius. Això és així perquè entenem que el compromís amb els valors i principis que es recullen en aquest document ha de ser compartit per tot l’equip, sens perjudici que a les persones que ocupen els llocs de major responsabilitat els correspongui un innegable paper de lideratge ètic orientat a l’exemplaritat, tant pel que fa a l’organització interna com en la visió exterior de la Institució i, en conseqüència, un major grau d’exigibilitat en la conducta esperada.

També s’hi incorporen els informes, opinions, propostes o recomanacions de la Comissió Assessora en Ètica en relació amb les consultes i els dilemes ètics plantejats.

Finalment, s’hi incorporen els informes periòdics de seguiment de l’aplicació del Codi.


Transparència