Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Consultes no vinculants

En aquesta secció disposeu dels informes emesos amb la finalitat de donar resposta a les consultes no vinculants adreçades a aquesta Oficina.

D’acord amb l’article 33 de les Normes d’actuació i règim interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya aprovades per la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya el 25 de novembre de 2009 (NARI), estan legitimats a formular per escrit consultes no vinculants a aquesta Oficina, en relació amb les matèries que especifiquen els articles 1.2, 4, 5 i 6 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya (LOAC), els ens integrants del sector públic –definit en els termes de l’article 2 de la LOAC–.

Segons l’article 13 de la LOAC les relacions amb el Govern de la Generalitat s’han d’instrumentar per mitjà del seu president o presidenta o del conseller o consellera que es determini, i les relacions amb els ens locals, per mitjà de l’òrgan unipersonal que els representi; no obstant això, les Directrius de Treball emeses pel director de l’Oficina en data 14 de desembre de 2016, presentades al Parlament de Catalunya, preveuen «flexibilitzar l’admissió de les consultes no vinculants, amb una interpretació pro actione que les faci accessibles a col·lectius significats, com ara secretaris i interventors, i estudiar, a més llarg termini, la modificació de la llei en aquest punt».


Transparència