Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Altres mesures

L’article 44 de les Normes d'actuació i de règim interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya (NARI) determina que el personal al servei de l’Oficina Antifrau, en l'exercici de les seves funcions, ha d'actuar amb imparcialitat, ha de vetllar per l’interès general, ha d'observar sempre la més estricta neutralitat política, ha d'impedir que els interessos de grups econòmics, socials, corporatius, ideològics o religiosos o els criteris propugnats per aquests grups influeixin sobre les seves actuacions, i ha d'observar ple respecte per la Constitució, l'Estatut i la resta de l’ordenament jurídic.

A partir d’aquest deure general, entre d’altres les persones que presten serveis a l’Oficina tenen el deure específic, establert a l’article 45.1 e), de lliurar la documentació que especifiquen els articles 47.2 i 48.

Aquesta documentació consisteix en primer lloc en una declaració d’activitats, a la qual es refereix la Resolució OAC/DIR/208/2018 de declaració d’activitats del personal que presta serveis a l’OAC, que es formula d’acord amb el model que hi consta com a annex; d’altra banda, en relació amb la informació econòmica personal, en una còpia de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i també la documentació acreditativa de la titularitat de béns, obligacions o drets patrimonials que el director o la directora de l’Oficina consideri pertinent requerir en la forma i amb la periodicitat que determini.

Aquest deure, cal complir-lo en el moment de la incorporació a l'Oficina i també durant tot el temps que s’hi presti serveis, amb caràcter anual.


Transparència