Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Relació de llocs de treball (RLT)

En compliment del que disposa l’article 9 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, es dona difusió de la relació de llocs de treball del personal funcionari, laboral i eventual de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
L’RLT s’ha configurat com l’instrument tècnic preceptiu en la gestió dels recursos humans mitjançant el qual es fa l’ordenació del personal de la Institució; l’RLT recull de forma ordenada i sistemàtica tots els llocs de treball que conformen l’estructura orgànica de la Institució, susceptibles de ser atesos pel personal, d’acord amb els serveis prestats i les competències atribuïdes.
El director o la directora de l’Oficina Antifrau ha d’aprovar la relació de llocs de treball, en què han de constar tots els llocs, tant els que corresponen a funcionaris com els que corresponen a personal eventual i laboral. Aquesta relació s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (article 26.2 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre)


Transparència