Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Política de regals

L’article 49 de les Normes d'actuació i de règim interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya (NARI) determina que “el personal al servei de l’Oficina Antifrau no pot acceptar, ni directament ni indirectament, cap tracte de favor, privilegi o avantatge injustificat que li sigui ofert amb motiu o en ocasió de l’exercici de les seves funcions, i ha de rebutjar en aquest sentit qualsevol regal, qualsevol favor o servei en condicions avantatjoses i qualsevol cessió gratuïta d’ús o donació que vagin més enllà dels usos de cortesia interinstitucional, els quals, si escau, s’han d’inventariar i en tot cas s’han de dipositar a la seu de l’Oficina.”

El principi ètic 23è del Codi ètic i de conducta del personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya es refereix als regals, beneficis o favors, i l’Annex I conté les normes de conducta aplicables a les persones que presten serveis a l’Oficina en el marc de la política de regals de l’Oficina.


Transparència