Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Funcions de la Institució

L’Oficina Antifrau de Catalunya és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, que s'adscriu al Parlament de Catalunya, que actua en l'exercici de les seves funcions amb independència de les administracions públiques. El control de la seva activitat correspon al Parlament de Catalunya, la qual cosa la legitima i en garanteix la independència.

La Institució va ser creada mitjançant la Llei 14/2008, del 5 de novembre, i va començar la seva activitat el darrer trimestre de l'any 2009. És pionera a donar compliment als mandats de la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció, als seus articles 5, 6 i 36.

L'Oficina treballa, des de la més estricta neutralitat política, per enfortir la integritat del sector públic de Catalunya, mitjançant la prevenció de la corrupció i la investigació de conductes corruptes; en definitiva, vetlla perquè l'actuació dels poders públics i dels seus representants sigui coherent amb els valors d'integritat, honestedat, probitat, transparència, legalitat, neutralitat, imparcialitat i objectivitat i desenvolupa la seva tasca al voltant de dos eixos:

1. Prevenir la corrupció: l'Oficina impulsa l'establiment, la implementació i, en el seu cas, la modificació dels corresponents marcs normatius; i, en tot cas, promou valors socials que dificultin, tant l'aparició com la tolerància dels comportaments contraris a la integritat, ja sigui en el sector públic, ja sigui en el privat.

2. Investigar els casos de corrupció, per tal de sotmetre al coneixement de les autoritats administratives competents, del Ministeri Fiscal i de l'autoritat judicial -segons correspongui- aquells fets o conductes dels quals es tingui notícia i que siguin susceptibles de sanció administrativa o bé de condemna penal.

Les administracions públiques estan obligades a auxiliar de manera preferent i urgent l'Oficina Antifrau de Catalunya en les investigacions i inspeccions que dugui a terme. Aquest deure de col·laboració s'estén també a aquells particulars, persones físiques o jurídiques, administracions públiques i entitats incloses en l'àmbit d'actuació de l'Oficina Antifrau.

L'Oficina cooperarà amb la resta d’òrgans de control de l'actuació de l'administració, mitjançant l'intercanvi d'informació i experiències i la coordinació de llurs funcions.


Transparència