Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Accés a la informació pública

D’acord amb l’art. 14.3 de la Llei 19/2013, del 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en relació amb la disposició final vuitena), les resolucions que es dictin en aplicació dels límits d’accés a la informació pública han de ser objecte de publicitat, prèvia dissociació de les dades de caràcter personal que continguin, una vegada que hagin estat notificades a les persones interessades.

En compliment de la previsió legal, aquí trobareu les resolucions del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya relatives a sol·licituds d’accés a la informació pública presentades davant de l’Oficina, dictades d’acord amb el que estableix l’art. 34 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Les sol·licituds d’accés a la informació pública en relació amb les quals no hi ha informació en aquest apartat s’han estimat i resolt dins de termini mitjançant una comunicació que substitueix la resolució de la sol·licitud d’acord amb l’art. 34.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.

També s’hi incorpora un enllaç a les resolucions dictades per la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) que hagin resolt reclamacions interposades contra resolucions desestimatòries del dret d’accés dictades per l’OAC en aplicació d’alguns dels límits previstos a la normativa aplicable. En cas que la denegació a l’accés s’hagi fonamentat en la protecció de dades de caràcter personal, també hi trobareu l’informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades preceptiu d’acord amb les previsions de l’art. 42.8 Llei 19/2014, del 29 de desembre.

Finalment, també s’hi incorporen les resolucions judicials dictades per la jurisdicció contenciosa administrativa en el cas que l’Oficina Antifrau de Catalunya interposi recurs contenciós administratiu contra la resolució de la GAIP.

Resolució OAC/DIR/728/2021, de 20 de setembre, d’assignació de diverses tasques relacionades amb la transparència


Transparència