Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Resolucions 2021

30/2021


En data 22.11.2021, una persona sol·licitant demana accedir al contingut d’una Resolució dictada en el marc d’unes actuacions d’investigació de l’OAC.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya relativa a la sol·licitud d’accés núm. 30/2021, d’accés parcial, en què es resol donar accés a la Resolució sol·licitada, amb l’ocultació de determinades informacions relatives a la persona denunciant i la identitat i el contingut de les persones entrevistades en el marc de les actuacions d’investigació de l’Oficina.


29/2021


En data 15.11.2021 una persona sol·licitant, que ja havia sol·licitat informació amb caràcter previ (19/2021), sol·licita l’accés a determinats documents d’unes actuacions prèvies de versemblança.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya relativa a la sol·licitud d’accés núm.29/2021, d’accés parcial a la sol·licitud. Es determina l’accés a la documentació esmentada, a excepció de la documentació que pot identificar de manera directa o indirecta la persona alertadora (denúncia, requeriments, etc.) i s’aplica la pseudonimització als continguts que poguessin contenir dades personals i altres informacions que s’haguessin de protegir.


19/2021


En data 01.10.2021 una persona sol·licitant (regidora d’un Ajuntament i consellera en un Consell Comarcal de Catalunya) demana conèixer si s’han tramitat o s’estarien tramitant, per part de l’Oficina Antifrau de Catalunya, actuacions d’investigació que afectarien a un Consell Comarcal. D’altra banda, la persona sol·licitant demana tenir accés a les esmentades actuacions en cas que se’n confirmés l’existència.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya relativa a la sol·licitud d’accés núm. 19/2021, d’estimació parcial de la sol·licitud. Es proporciona determinada informació sol·licitada i s’apliquen determinats límits per a salvaguardar l’eficàcia de les funcions de supervisió i de control pròpies de l’OAC atès que les actuacions es troben actualment en curs. Es determina també la protecció de dades que tenen la consideració d’especialment sensibles.


17/2021


En data 23.06.2021 una persona (periodista) sol·licita la confirmació que s’ha presentat una denúncia davant l’OAC.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya relativa a la sol·licitud d’accés a la informació núm. 17/2021, denegatòria de la sol·licitud. Tot i l’especial interès (i condició) de la persona a accedir a determinada informació, cal aplicar determinats límits per a preservar la confidencialitat de les actuacions que l’OAC duu a terme perquè el lliurament de la informació pot causar un perjudici a la persona o entitat investigada i posar en perill l’eficàcia del procediment jurisdiccional o administratiu que es pogués iniciar a conseqüència de les actuacions de l’OAC.


16/2021


En data 04.06.2021, una persona (regidora d’un Ajuntament) demana accés a determinada documentació que integra unes actuacions d’investigació dutes a terme per l’OAC; també sol·licita informació sobre l'estat de l’expedient i possibles accions posteriors; finalment sol·licita, de manera genèrica, qualsevol altra informació a què pugui tenir dret a accedir relacionada amb les actuacions corresponents.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya relativa a la sol·licitud d’accés núm. 16/2021, d’estimació parcial de la sol·licitud. Es considera que el lliurament de la informació. Es considera que el lliurament de la informació (que es fa per raó de les funcions de la persona sol·licitant) no és susceptible de perjudicar eventuals procediments que es poguessin instruir per part d’altres institucions amb posterioritat a l’actuació de l’Oficina. Tanmateix, es determina la protecció de determinades dades personals i algunes informacions que estan subjectes a límits.



Transparència