Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Canal intern d'alertes

L’Oficina Antifrau de Catalunya posa a consulta pública la Resolució de creació del seu canal intern d’alertes fins al 22 d’abril. La voluntat d’aquesta nova eina, que acompleix amb la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió (en endavant, la Directiva) i s’adequa a la transposició estatal de la mateixa, és rebre comunicacions sobre conductes produïdes en el si de l’Oficina o de les persones que s’hi relacionen. La Resolució i la Instrucció en què es treballa hauria de portar a implantar, doncs, en el marc normatiu configurat per la Directiva i la normativa de transposició, el canal intern de l’Oficina Antifrau de Catalunya, com a canal mitjançant el qual es poden comunicar infraccions normatives o del Codi ètic i de conducta del personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya, atribuïbles al personal al servei de la Institució o a terceres persones que s’hi relacionin o s’hi hagin relacionat; fruit dels treballs duts a terme s’hi incorporen tots els requeriments establerts per la Directiva i la normativa interna d’aplicació quant al canal, al procediment, i molt especialment les mesures associades a la tramitació que coadjuven a la protecció de les persones alertadores, entre d’altres en relació amb la protecció de dades personals i la confidencialitat en la tramitació en el canal.

La primera versió de la proposta s’ha sotmès a la totalitat de la plantilla de l’Oficina perquè es poguessin formular les consideracions que escaigués. El document que ara es presenta és el resultat de la incorporació de diverses de les al·legacions formulades i també d’una nova revisió d’aquell primer document tenint en compte les previsions d’aplicació de la Llei estatal de transposició, la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Les consideracions i comentaris que hi vulgui formular la ciutadania es poden fer arribar per mitjà de l’adreça electrònica: gabinet@antifrau.cat, abans del dia 22 d’abril proper.


Transparència