Horario oficial de la Sede:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciudadana

carpeta ciutadana Mis trámites y datos personales. Qué és?

Consorci de la Administració Oberta de Catalunya En este proyecto la Oficina cuenta con la colaboración del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que presta soporte en los trámites y gestiones electrónicas, a partir del e-TRAM, módulo de gestión de solicitudes y tràmites por internet integrado en la plataforma del Consorci AOC.

Resolucions 2020


En data 21.12.2020 una persona sol·licitant demana l’accés a documentació que integra unes actuacions d’investigació dutes a terme per l’OAC.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública núm. 25/2020, estimatòria parcial de la sol·licitud. L’objecte de la sol·licitud és un informe raonat emès en el marc d’unes actuacions d’investigació. L’accés no representa, en general, un perjudici per als interessos protegits per les limitacions del dret d’accés i no s’ha determinat que se n’hagi de derivar cap procediment judicial o administratiu. Tanmateix, es determina la protecció de determinades dades personals, específicament la protecció de la identitat de la persona alertadora.En data 14.12.2020 una persona sol·licitant demana l’accés a la documentació que integra unes actuacions d’investigació dutes a terme per l’Oficina Antifrau.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública núm. 24/2020 estimatòria parcial. Es dona accés a la informació sol·licitada atès que l’accés no es susceptible d’implicar cap perjudici per als interessos protegits per les limitacions al dret d’accés, perquè les actuacions han finalitzat. Tanmateix, es té en compte la necessària protecció de la persona alertadora i es determina que cal protegir la seva identitat.En data 09.12.2020 té entrada a l’OAC una sol·licitud relativa a l’accés a determinada documentació derivada d’unes actuacions d’investigació de l’OAC.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública núm. 23/2020 d’estimació parcial de la sol·licitud. Als efectes de la normativa de transparència, les eventuals actuacions de la Fiscalia no constitueixen informació pública. S’apliquen determinades limitacions en relació amb la protecció de dades personals i es dona accés a l’informe raonat emès en les actuacions i una comunicació posterior de l’OAC, prèvia anonimització.En data 28.10.2020 una persona sol·licitant demana accés a l’expedient d’una actuació d’investigació duta a terme per l’OAC per a conèixer els fets, documents i actuacions en què es fonamenta la investigació. Persona concernida per les actuacions d’investigació.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública núm. 20/2020 denegatòria de l’accés per aplicació dels límits previstos a la normativa de transparència i a la confidencialitat de les actuacions d’investigació de l’OAC. Es té especialment en compte l’especial protecció de què ha de gaudir la persona alertadora.En data 25.09.2020 una persona sol·licitant (periodista) demana accés a determinades actuacions dutes a terme per Antifrau i de l’altra, informació relativa a una compravenda d’una finca en què seria part compradora un ens local.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública núm.15/2020 d’estimació parcial. Es denega l’accés a la documentació relativa a les actuacions d’investigació dutes a terme per Antifrau per formar part d’un procés penal en curs. Tanmateix, s’atorga l’accés a les informacions relatives a la segona part de la sol·licitud consistents en la compravenda d’una finca.Transparencia