Horario oficial de la Sede:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciudadana

carpeta ciutadana Mis trámites y datos personales. Qué és?

Consorci de la Administració Oberta de Catalunya En este proyecto la Oficina cuenta con la colaboración del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que presta soporte en los trámites y gestiones electrónicas, a partir del e-TRAM, módulo de gestión de solicitudes y tràmites por internet integrado en la plataforma del Consorci AOC.

Resolucions 2021

14/2021


En data 11.05.2021, una persona (periodista) sol·licita accés a determinada informació relativa a unes actuacions d’investigació dutes a terme per l’OAC.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya relativa a la sol·licitud d’accés a la informació núm. 14/2021, denegatòria de la sol·licitud. Tot i l’especial interès (i condició) de la persona a accedir a determinada informació, cal aplicar determinats límits per a salvaguardar l’eficàcia de les funcions de supervisió i de control pròpies de l’OAC atès que les actuacions es troben actualment en curs.


13/2021


En data 08.05.2021 una persona (regidora d’un Ajuntament) sol·licita determinada informació que integra unes actuacions d’investigació de l’OAC que estarien reflectides en la Memòria anual de l’Oficina.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya relativa a la sol·licitud d’accés núm. 13/2021, d’estimació parcial de la sol·licitud. Es considera que el lliurament de la informació (que es fa per raó de les funcions de la persona sol·licitant) no és susceptible de perjudicar eventuals procediments que es poguessin instruir per part d’altres institucions amb posterioritat a l’actuació de l’Oficina. Tanmateix, es determina la protecció de determinades dades personals i algunes informacions que estan subjectes a límits.


6/2021


En data 01.03.2021 una persona sol·licitant demana accés a determinada documentació que integra unes actuacions d’investigació de l’OAC, invocant el dret de persona interessada en el procediment.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya de 30 de març de 2021 relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública núm. 6/2021 denegatòria. Les actuacions han derivat en comunicacions a autoritats competents perquè iniciïn, si escau, els procediments corresponents i es té coneixement que existeixen en aquests moments actuacions en curs.


5/2021


En data 01.03.2021 una persona sol·licitant (sindicat) demana l’accés a un expedient que integra unes actuacions d’investigació dutes a terme per l’Oficina Antifrau.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública núm. 05/2021, estimatòria parcial de la sol·licitud. L’objecte de la sol·licitud és la resposta de l’ens concernit a un informe raonat emès per l’OAC i la comunicació posterior de l’OAC. Es conclou que l’accés no implica cap perjudici per als interessos protegits per les esmentades limitacions perquè les actuacions ja han finalitzat i no s’ha posat en coneixement de l’OAC que s’hagi derivat cap procediment de qualsevol naturalesa que estigués afectat per un límit. S’exclouen de l’accés dos documents adjunts a la resposta de l’ens concernit.


4/2021


En data 12.02.2021 una persona sol·licitant demana accés a determinada documentació que integra unes actuacions d’investigació.

Resolució del director de l’Oficina Antifrau relativa a la sol·licitud d’accés a la informació pública núm. 04/2021, estimatòria parcial de la sol·licitud. Es determina l’accés a la informació sol·licitada atès que no és susceptible d’implicar cap perjudici per als interessos protegits pels límits d’accés a la informació perquè les actuacions d’investigació han finalitzat i no s’ha determinat que se n’hagi de derivar cap procediment ulterior. Escau també protegir les dades personals i la identitat de la persona o persones alertadores.Transparencia