(*) Orari oficiau dera Sedença:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Dossièr ciutadan

carpeta ciutadana Es mies tramitacions e dades personaus. Qué ei?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aguest projecte eth Burèu a era collaboracion deth Consòrci Administracion Dubèrta de Catalonha (AOC) que da suport as tramitacions e gestions electròniques, a partir der e-TRAM, modul de gestion de sollicituds e tramitacions per Internet integrat ena plataforma deth Consoci AOC.

Tramitacions associats ara LOPDGDD

El 25 de maig de 2018 va entrar en vigor el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

S’està treballant per tal d’actualitzar els formularis disponibles a la seu electrònica de l’Oficina Antifrau de Catalunya (E-tram), en relació amb els drets recollits als articles 15 i següents del Reglament UE 2016/679, del 27 d’abril de 2016 i que són els següents: dret d’accés, de rectificació i supressió, de limitació del tractament, dret a portabilitat de les dades i dret d’oposició.

  • Dret d’accés: La persona interessada té dret a obtenir la confirmació de si les seves dades estan sent objecte de tractament i a accedir a les seves dades. Té dret, així mateix i entre d’altres, a sol·licitar informació sobre la finalitat del tractament, les categories de dades personals, els destinataris a qui es comuniquen les dades, i el termini de conservació. També sobre quin és el seu origen i si hi ha alguna decisió automatitzada (article 15 RGPD).
  • Dret de rectificació: La persona interessada té dret a obtenir la rectificació de les dades personals quan siguin inexactes i a completar aquelles dades que siguin incomplertes, fins i tot mitjançant una declaració addicional (article 16 RGPD).
  • Dret de supressió: La persona interessada té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan aquestes dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides o bé si considera que s’han tractat de manera diferent; també en el supòsit que desitgi retirar el seu consentiment; així mateix quan s’oposi al tractament o si considera que les seves dades s’han tractat il·lícitament, o bé les dades s’han de suprimir per complir amb una obligació legal, entre d’altres motius (article 17 RGPD).
  • Dret d’oposició: La persona interessada té dret a oposar-se en qualsevol moment que les seves dades personals siguin objecte de tractament quan es donin determinats supòsits (article 21 RGPD), per motius relacionats amb la seva situació particular.
    En el cas que volguéssiu exercir qualssevol d’aquests drets, us preguem que us poseu en contacte amb nosaltres a través del registre general de l’Oficina Antifrau de Catalunya (presencial o electrònic).
  • Dret de limitació del tractament:  La persona interessada té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades de caràcter personal en cas que es compleixin determinats supòsits (article 18 RGPD).
  • Dret a la portabilitat de les dades: La persona interessada té dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a un responsable del tractament i que li afectin, incloses aquelles derivades de la seva activitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-la a un altre responsable en determinats supòsits (article 20 RGPD).

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ha incorporat uns formularis propis a la seva web institucional que podeu utilitzar per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets.
L’article 38.4 del RGPD estableix que les persones interessades es poden posar en contacte amb la persona delegada de protecció de dades quant a totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades personals i a l’exercici dels seus drets; a aquests efectes s’informa de les dades de contacte de la persona delegada de protecció de dades de l’Oficina Antifrau de Catalunya: delegadapd@antifrau.cat.


Transparéncia