Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Convenis vigents

En aquest espai trobareu la relació dels convenis subscrits per l’Oficina Antifrau de Catalunya vigents actualment.

PARTS OBJECTE VIGÈNCIA AFECTACIÓ ECONÒMICA
Oficina Antifrau de Catalunya; Universitat de Girona; una alumna Realització de pràctiques acadèmiques externes
4 mesos No
Oficina Antifrau de Catalunya; Universitat de Girona Conveni marc de cooperació educativa
4 anys No
Oficina Antifrau de Catalunya; un alumne; Universitat Pompeu
Fabra
Realització de pràctiques acadèmiques externes
3 mesos No
Associació Catalana de Municipis Impuls a l’elaboració de plans d’integritat en l’àmbit local 3 anys No
Comissió central de subministraments S’estableixen les bases i condicions mitjançant les quals l’Oficina Antifrau de Catalunya s'incorpora al Sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya 4 anys No
Consejo General del Notariado Conveni sobre l'accés d'Antifrau a les bases de dades BDTR i BPRP 4 anys No
Sindicatura de Comptes de Catalunya; Síndic de Greuges de Catalunya; Consell de l’Audiovisual de Catalunya Conveni sobre la contractació conjunta dels serveis de delegat de protecció de dades 2 anys prorrogables Si
Universitat Autònoma de Barcelona; Universidad de Castilla la Mancha; Universidad de Vigo Establir un marc de relació estable amb la finalitat de treballar en projectes relacionats amb la integritat, la prevenció de la corrupció i el compliment normatiu 2 anys No
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic Conveni interadministratiu de col.laboració entre l'Oficina Antifrau i el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 4 anys Si
Consell General del Poder Judicial (CGPJ) Conveni de col·laboració entre el CGPJ i l’OAC en matèria de formació i investigació Des de desembre de 2019 fins a desembre de 2021 No
Associació Catalana de Municipis i Comarques Conveni de col.laboració entre l’Oficina Antifrau de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques Quatre anys No
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda Us del Tramitador electrònic d’expedients de contractació (TEEC) Quatre anys Si
Fiscalía General del Estado Conveni marc de col·laboració De 25 de juliol de 2018, amb vigència indefinida No
Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears Conveni marc entre l'Oficina Antifrau de Catalunya i l'Oficina de Prevenció i LLuita contra la corrupció a les illes Balears per tal d'establir un canal permanent de comunicació i col.laboració per a millorar l'eficàcia en el compliment dels objectius d'interès comú Des de 29 de juny de 2018, amb vigència de 4 anys, amb possibilitat de pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals No
Departament de la Vicepresidencia i d'Economia i Hisenda; Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparencia Col·laboració institucional: articulació de mecanismes per a què l’Oficina Antifrau de Catalunya, trameti les dades i els documents dels contractes adjudicats al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya Des de 9 de maig de 2018, amb vigència de 4 anys No
Agencia Valenciana Antifrau Col·laboració institucional Des de 21 de març de 2018, amb vigència de 4 anys No
Ajuntament de Barcelona Establiment de línies de col·laboració que permetin assolir objectius d'interès comú Des de 18 de setembre de 2017, amb vigència de 4 anys No
Oficina Anticorrupció de la República Argentina Establiment de les bases per a la prestació de cooperació en àmbits vinculats amb l’ètica pública, transparència i polítiques preventives en matèria de corrupció Des de 31 de març de 2014, prorrogable anualment No
Associació d’Arxivers Gestors de Documents de Catalunya Establiment d’un marc de col·laboració general entre en matèria de formació, transferència de coneixement i recerca relacionades amb la transparència, I'accés a la documentació i els sistemes de gestió documental Des de 13 de març de 2014, amb vigència indefinida No
Escola Superior de Protocol i Relacions institucionals Protocol per a la realització de pràctiques formatives Des de 13 de febrer de 2014 fins a 21 de juny de 2014, amb pròrroga tàcita indefinida No
Comissió Estatal per a la Prevenció de la Corrupció de l’Antiga República Iugoslava de Macedònia Col·laboració en matèria d’informació, intercanvi d’estudis i informes en matèria de prevenció de la corrupció Des de 18 d’octubre de 2013, amb vigència indefinida No
Agència Anticorrupció de Sèrbia Protocol de col·laboració en matèria d’intercanvi d’estudis i de d’informes de recerca en matèria de prevenció de la corrupció Des de 15 de març de 2013, amb vigència indefinida No
Sindicatura de Comptes Conveni de col·laboració entre la Sindicatura de Comptes de Catalunya i l’Oficina Antifrau de Catalunya Des de 6 de setembre de 2012, amb vigència indefinida No
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya Establiment de línies de col·laboració general en matèria de prevenció de la corrupció, assessorament, cooperació i impuls d’accions per a preservar la transparència i la integritat i foment de les bones pràctiques Des de 27 de juliol de 2012, amb vigència indefinida No
Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE) i la Red Española del Pacto mundial de las Naciones Unidas Per a la promoció de l’adhesió del sector privat a la iniciativa de Nacions Unides Global Compact Des de 22 de maig de 2012, amb vigència indefinida No
Deganat autonòmic del Col·legi de Registradors de la Propietat, mercantils i de béns mobles Línies de col·laboració per a l’accés remot a les dades dels Registres, entre d’altres Des de 14 de febrer de 2012, amb vigència indefinida No
Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya (CSITAL) Intercanvi d’informació i experiències i promoció conjunta d’accions tendents a l’estudi, discussió, investigació i formació en l’àmbit de la prevenció i control de la corrupció al món local Des de 1 de febrer de 2012, amb vigència indefinida No
Fiscalia Superior de Catalunya Fixació de les línies de col·laboració pel trasllat de denúncies i intercanvi d’informació Des de 15 de desembre de 2010, amb vigència indefinida No

 


Transparència