Horari oficial de la Seu:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Carpeta ciutadana

carpeta ciutadana Els meus tràmits i dades personals. Què és?

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aquest projecte l’Oficina té la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que dona suport als tràmits i les gestions electròniques, a partir de l’e-TRAM, mòdul de gestió de sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

01-04-2019 17:00 EXPEDIENT C_2019_0002_O Contractació del servei de manteniment integral de les infraestructures i instal·lacions de la seu de l'Oficina Antifrau de Catalunya

ANUNCI DE DATA I HORA DE VISITA

Tal i com es detalla en l’anunci de la licitació publicat en el perfil del contractant de l’Oficina Antifrau de Catalunya i de conformitat amb el punt 11.14 del plec de clàusules administratives particulars, es fa pública la data i hora de visita a les instal·lacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya pel dijous 11/04/2019, a les 10:00h.

S’informa que no es permetrà la presa d’imatges gràfiques de cap mena.

Extracte del Punt 11.14  del plec de clàusules administratives

“11.14 Les empreses licitadores hauran de dur a terme, prèviament a la presentació de l’oferta, una visita guiada a la seu de l’OAC.  Aquesta visita es realitzarà en el dia i hora que figuri a l’anunci de licitació. Les persones que assisteixin a la visita hauran d’acreditar-se personalment i acreditar, així mateix, l’empresa o entitat en nom i representació de la qual hi assisteixen.  Els licitadors que hagin assistit a la visita, ho faran constar, així mateix, en el document que figura com a annex 6, emplenant la casella corresponent.  En cas que no assisteixin a la visita per tenir un coneixement notori (clar i evident) i ple (complet) de les instal·lacions a mantenir, hauran de fer-ho constar en el document que figura com a annex 6, emplenant la casella corresponent i especificant la causa del coneixement esmentat, acompanyant la documentació que ho acrediti.  De la celebració de la visita i de les persones que hi assisteixin n’haurà de quedar constància escrita en l’expedient de contractació, mitjançant document emès per l’Àrea d’Administració, Recursos Humans i Pressupost de l’OAC.  En tot cas, la Mesa de contractació es reserva la facultat d’excloure el licitador quan consideri que el coneixement del lloc d’execució del contracte no ha estat degudament acreditat o bé és insuficient o inadequat per a la correcta execució del contracte.”


Transparència