(*) Orari oficiau dera Sedença:

Oficina Antifrau
de Catalunya
 

Seu electrònica

Consorci de la Administració Oberta de CatalunyaEn aguest projecte eth Burèu a era collaboracion deth Consòrci Administracion Dubèrta de Catalonha (AOC) que da suport as tramitacions e gestions electròniques, a partir der e-TRAM, modul de gestion de sollicituds e tramitacions per Internet integrat ena plataforma deth Consoci AOC.

01-04-2019 17:00 EXPEDIENT: C_2019_0002_O Contractacion deth servici de mantenença integrau des infrastructures e installacions dera sedença deth Burèu Antifrau de Catalonha

ANÓNCIA DE DATA E ORA DE VISITA

Tau e com se detalhe en l’anóncia dera licitacion publicada en perfil der en tot contractar de l’Burèu Antifrau de Catalonha e de conformitat damb eth punt 11.14 deth plec de clausules administratives particulares, se hè publica era data e ora de visita as installacions de l’Burèu Antifrau de Catalonha peth dijaus 11/04/2019, as 10:00ora
S’informe que non se permeterà era presa d’imatges grafiques de cap sòrta.

Extrach deth Punt 11.14 deth plec de clausules administratives

“11.14 Les empreses licitadores hauran de dur a terme, prèviament a la presentació de l’oferta, una visita guiada a la seu de l’OAC.  Aquesta visita es realitzarà en el dia i hora que figuri a l’anunci de licitació. Les persones que assisteixin a la visita hauran d’acreditar-se personalment i acreditar, així mateix, l’empresa o entitat en nom i representació de la qual hi assisteixen.  Els licitadors que hagin assistit a la visita, ho faran constar, així mateix, en el document que figura com a annex 6, emplenant la casella corresponent.  En cas que no assisteixin a la visita per tenir un coneixement notori (clar i evident) i ple (complet) de les instal·lacions a mantenir, hauran de fer-ho constar en el document que figura com a annex 6, emplenant la casella corresponent i especificant la causa del coneixement esmentat, acompanyant la documentació que ho acrediti.  De la celebració de la visita i de les persones que hi assisteixin n’haurà de quedar constància escrita en l’expedient de contractació, mitjançant document emès per l’Àrea d’Administració, Recursos Humans i Pressupost de l’OAC.  En tot cas, la Mesa de contractació es reserva la facultat d’excloure el licitador quan consideri que el coneixement del lloc d’execució del contracte no ha estat degudament acreditat o bé és insuficient o inadequat per a la correcta execució del contracte.”


Transparéncia